1. ÕPPE –JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

1.1 Info õppe- ja kasvatustöö korralduse kohta on kättesaadav (veebilehel ja rühmastendidel)

1.2 Lasteaial on oma õppekava, mis on välja pandud ka rühmas, kus vanemal on võimalus sellega tutvuda.

1.3 Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühmades nädalategevuskava alusel. Tegevused toimuvad igal päeval, mil lasteaed on avatud. Töökavadega on võimalik tutvuda rühmas.

1.4 Lasteaia päevakava on paindlik kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vaba aeg ja planeeritud õppe- ja kasvatustegevus.

1.5 Lasteaia õppekava on koostatud nii, et selle läbides on laps valmis minema kooli, koolivalmiduse saavutamiseks on vajalik lapse regulaarne kohalkäimine.

1.6 Koolieelses eas õpivad lapsed läbi mängu (ka lugemist ja kirjutamist), seetõttu soovitame ka vanematel leida mõned minutid õhtul vaatamaks lapse töid, mängu, ehitisi jm.

1.7 Tegevused, mis on ettenähtud, ei pea alati toimuma rühmaruumis. Joonistada ja kirjutada saab õues liivale või lumele, arvutada jalutuskäigul jne.

1.8 Tegevused algavad 8.30 hommikuringiga, Juhul kui laps hommikul hilineb, saab ta rühmatoas mängida ja liitub teiste lastega hommikusöögi ajal.

1. 9 Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

1. 10 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja õpetajate/assistentide haigestumisel, koolitusel osalemisel).