MEIST

Lasteaia looduskaunis asukoht annab mitmekülgseid võimalusi õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks. Praktiline kodukoha looduse tundma õppimine, õppekäikude korraldamine, õuetundide läbiviimine, keskkonnateadliku käitumise kujundamine on ja jäävad ka edaspidiste õppeaastate märksõnadeks. Maailma muutumine ja muutmine saab alguse lastetoast. Lapsepõlves omandatud õiged tõekspidamised ja eetilised väärtused on teeks turvalisse tulevikku. Elu on nii seatud, et eelmine põlvkond peab järgmisele ruumi tegema. See on asjade loomulik käik. Aga elu tark juhtimine peaks ka arvestama, et eelmine põlvkond on kohustatud järgmist aitama enese asemele tulemisel, siis saab ta parem ja alles siis toimib see mille pärast elatakse.

Visioon
Lapsesõbralik, turvaline, omanäoline lasteaed,kus on saavutatud õppe- ja kasvatustegevuse kõrge kvaliteet ning rahulolu oma tööga.

Missioon
Pakkuda lastele keskkonda, milles igalaps saab areneda vabaks, loovaks, kohanemisvõimeliseks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Õppe- ja kasvatustegevus
Toetume lapse huvidele ümbritseva suhtes. Pakume lastele võimalusi teha valikuid, iseseisvalt tegutseda ja ise vastutada.Peame oluliseks mängu tähtsust teadmiste, oskuste kinnistamisel. Võimaldame lastel viibida palju värskes õhus ja mitmekesises liikumises.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Varbola lasteaed – algkooli õppekava, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustegevuses lähtutatakse Johannes Käisi üldõpetuse põhimõttest, kus kõik õpetusalad seotakse ühtseks tervikuks ning teemad valitakse kodukoha ümbrusest. Traditsiooniks on kujunenud olulisemate rahvakalendritähtpäevade tähistamine – perepäevad, jõulu- ja lihavõtte kohvik, teatripäev; hoidiste oksjon; emade- ja isadepäev; Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine hoogu on kogumas talgupäevad. Endastmõistetav on lapsevanemate kaasamine lasteaia ellu. Väga paljud üritused korraldame koos lapsevanemate, õdede-vendadega, kus kogu pere on aktiivne kaasategija.

Ajaoloost

Varbola Lasteaed alustas tegevust 21. detsembril 1965 aastal. Lasteaed asus kohekorruselises elumajas, kolmeks selleks kohandatud korteri ruumides. Lasteaed oli 2 rühmaline, 12 tundi avatud ja 25 last nimekirjas. Kasvatajaid oli 4 ja esimeseks juhatajaks Selma Piiroja.

1966 aastal asus juhataja ametikohale Linda-Helmi Varbola. Tema valmistatud ja joonistatud õppevahendeid on siiani lasteaias kasutusel.
1975 aastal asus juhataja ametikohale Tiiu Elfenbein.

Kolmas rühm moodustati 1978 aastal ja nimekirja kuulus 33 last, kes jagunesid üheks sõimerühmaks ja kaheks aiarühmaks. Uude majja koliti septembrikuus 1987 aastal, mil kool ja lasteaed ühendati ja nimeks sai Varbola Lasteaed-Algkool. Direktorina jätkas maja juhtimist Tiiu Elfenbein. 1991 aastaks kahanes laste arv ja lasteaias oli taas üks sõimerühm ja üks aiarühm. 1993 aastal jätkati tegevust vaid ühe liitrühmaga. Erandlikuks sai 1993/94 õppeaasta, mil XXIX lennus ei olnud ühtegi last lasteaeda lõpetamas. 1994/95 õppeaastal saadi koolilt tagasi üks ruum ja tööd jätkati üherühmalisena, kuid kahes rühmaruumis. 1998 aasta suvel lahkus töölt kauaaegne juhataja Tiiu Elfenbein, kes oli lasteaia heaks töötanud 33 aastat.

1998/99 õppeaastal juhatas lasteaeda Varbola Põhikooli direktor Andrus Veskioja. Reorganiseerimisega muudeti ringi nimetused: Varbola Kool ja Varbola Lasteaed.
1999 aasta sügisel alustas Märjamaa Vallavalitsuse ettepanekul lasteaia juhataja kohusetäitjana Lea Rau, kes kasvatajana oli lasteaias tegutsenud 1985 aastast.
2000 aasta mais moodustati Märjamaa Vallavalitsuse määrusega uuesti iseseisev asutus – Varbola Lasteaed ‘Muumi’ juhatajana jätkas Lea Rau. 2001. aasta septembris alustati tegevust uuesti kahe liitrühmaga. Lea Rau juhatas lasteaeda aastatel 1999-2009 ning kooli 2001-2009 Maire Metsalu.
2009-2012 aastatel juhatas nii lasteaeda kui kooli Annika Palm-Jeeser
2012-2016 aastast juhatas nii kooli kui lasteaeda Lea Lauri.
2016 sügisest 
alatest juhatab nii kooli kui lasteaeda Eli Laaser.